RA18122_-_Low_Side_R1234yf_Quick_Coupler_-_SAE_Specification

Van nối nhanh hạ áp robinair RA18122Eight-ball couplers for low side R-1234yf system.

  • Description

Product Description

Eight-ball couplers for low side R-1234yf system.

Bình Luận