Thuốc nhuộm động cơ làm mát robinair RA16255 – 6 x 7.5 ml

Thuốc nhuộm động cơ làm mát robinair RA16255 – 6 x 7.5 ml

UV dye for leak detection on the engine cooling system. Contains 6 bottles of 7.5 ml dye each for 6 applications

  • Mô tả

Mô tả

UV dye for leak detection on the engine cooling system. Contains 6 bottles of 7.5 ml dye each for 6 applications.

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766