Thiết bị dò Gas điện tử    

  • Mô tả

Mô tả

Phát hiện các loại gas: CFC, HFC, HCFC
Phát hiện lượng gas rò rất nhỏ:
Cao 0.15 oz./năm
Trung bình 0.25 oz./năm
Thấp 0.5 oz./năm
Thời gian sấy nóng: 30s
Thời gian phát hiện rò gas:1/2s
Kèm theo máy có CD hướng dẫn sử dụng.

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766