Dụng cụ Xám khí nén (GRY1326MD)

58

Dụng cụ Xám khí nén (GRY1326MD)



Dụng cụ Xám khí nén (GRY1326MD)

Các tính năng và lợi ích:

  • 6 điểm Sockets
  • Sâu Length
  • Metric Thầy Set
  • Kích thước: 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 25mm, 26mm, 27mm, 28mm, 29mm, 30mm, 32mm, 33mm, 34mm, 35mm và 36mm.
  • Sản phẩm đúc bằng hợp lưu trữ
  • Description

Product Description

Dụng cụ Xám khí nén (GRY1326MD)

58

Bình Luận