Dụng cụ OTC Tools (OTC3417

Dụng cụ OTC Tools (OTC3417

Dụng cụ OTC Tools (OTC3417

Hỗ trợ nhiều toàn cầu OBD II yêu cầu mã lỗi, mã generic (chế độ 3), cấp phát mã số (chế độ 7), mã số nâng cao, và tình trạng GM DTC. Trên màn hình định nghĩa của những mã lỗi chẩn đoán. Ba kỷ lục khung chế độ đánh dấu, đóng băng dữ liệu lịch sử, và mã kích hoạt bản ghi. Nâng cấp Internet.

  • Mô tả

Mô tả

Dụng cụ OTC Tools (OTC3417

OTC3417

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766