109

Dụng cụ Assenmacher (AST201)Dụng cụ Assenmacher (AST201)

Các tính năng và lợi ích:

Bao gồm các kích thước:

  • 6mm, 3/8 trong. Lái xe
  • 8mm, 3/8 trong. Lái xe
  • 10mm, 1/2 trong. Lái xe
  • 12mm, 1/2 trong. Lái xe
  • Description

Product Description

Dụng cụ Assenmacher (AST201)

109

Bình Luận

error: Content is protected !!